REECL

Left Banner1

Climaticibg е одобрен партньор на участващите банки в реализацията на инвестиционни проекти по Програмата за кредитиране на енергийна ефективност в дома REECL.

Вие получавате с Climaticibg:

- енергийна консултация и подробна оферта

- пълен комплект с документи, необходими за
  кандидатстване за безвъзмездна помощ от
  програма REECL

- монтаж на системата (или контрол върху
  изпълнението)

- до 5 години гаранция

Програма REECL е инициирана от Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за Енергийна ефективност на Република България. Средствата за безвъзмездното финансиране на енергоспестяващите мероприятия по програмата се осигуряват от Международният фонд Козлодуй.

Програма REECL предоставя на домакинства (физически лица) и сдружения на собственици възможност да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на българските търговски банки. Този целеви кредит трябва да бъде използван за внедряване на енергоспестяващи мерки и повишаване на енергийната ефективност на сградите.

Проектите, за чието финансиране се кандидатства, трябва да отговарят на изискванията на програма REECL.

Кредити и безвъзмездна финансова помощ се отпускат само за продукти включени в каталога на програма REECL и от доставчици одобрени като партньори на участващите банки.

Всяко домакинство или сдружение на собственици, което е получило целеви кредит по програма REECL има право да ползва безвъзмездна помощ.

Безвъзмездната помощ се изплаща след като проекта бъде успешно завършен.

1. КЛИЕНТЪТ избира желаният продукт (доставка и монтаж на климатична система)


2. Climaticibg:

  a) изготвя Типова оферта за климатична система

  b) издава Необходимите документи и проформа фактури (при необходимост)

Офертата или профома фактурата трябва да бъдат в оригинал (подписани и подпечатани от Climaticibg).


3. КЛИЕНТЪТ посещава офис на избраната от него партнираща банка където офертата се изпраща за одобрение до консултант на програма REECL.

До 3 работни дни се получава отговор от консултантите по програмата дали желаната от вас техника е одобрена за финансиране. Преди да е получено одобрение на проекта от REECL не може да се пристъпи към подписване на договор с банката за отпускане на целеви потребителският кредит.


4. При одобрение КЛИЕНТЪТ попълва и подава в банката:

a) Искане за отпускане на потребителски кредит (образец на банката)

b) Искане за участие в Програмата за Енергийна ефективност (образец на банката)

В първото Искане се предоставя стандартната информация, необходима за решение по целевият кредит, а във второто – информация за жилището, обекта на подобрения, както и вида на предприетите мерки, които ще се финансират с кредита.

Сумата в офертата или в проформа фактурата трябва да съвпада със сумата на целевият кредит.  За груповите проекти се описва частта от сумата на всяка стока или услуга, която ще бъде за сметка на клиента.

В случай, че избраният от клиента продукт не отговаря на изискванията на програмата, той може да промени първоначалната оферта съобразно препоръките на консултанта и да кандидатства отново с продукт, отговарящ на изискванията.


5. Реализация на проекта (усвояване на целевият кредит и извършване на планираните мерки).


6. След реализацията на проекта КЛИЕНТЪТ кандидатства за отпускане на безвъзмездна помощ. За целта в банката се попълват и подават:

a) Искане за безвъзмездна помощ за завършен обект (образец на банката)

b) Протокол за извършени работи (образец на фирмата доставчик или образец на REECL)

c) Оригинална фактура

d) Касова бележка или платежно нареждане удостоверяващи плащането

Искането за безвъзмездна помощ трябва да бъде подадено НЕ ПО-КЪСНО от 4 месеца от датата на отпускане на целевият кредит (датата на договора за потребителски кредит).


7. Така окомплектованите документи се изпращат за проверка от банката до програма REECL.

Възможна е проверка на мястото на обекта от консултант на програма REECL.

До 15 работни дни след подаване на документите се получава отговор от консултанта за размера на отпусканата безвъзмездна помощ.


8. Помощта се изплаща на посочената от КЛИЕНТА банкова сметка.

Пълната информация за Програмата за енергийна ефективност в дома REECL може да бъде открита на http://www.reecl.org/bg/

Информация за конкретните условия, на отпусканите кредити за енергийна ефективност на банките-партньори има на техните сайтове: Банка ДСК, ПроКредит Банк, Райфайзенбанк и СИБАНК.